HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
درباره ما    
     
بر اساس وظایف و رسالت قانونی مستند به بند هـ ماده 16 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی، ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و همچنين در راستاي تكاليف قانوني متصور از ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت، یکی از مهمترین وظایف شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور تعمیم پوشش بیمه ای دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی است که دبیرخانه شورایعالی بیمه خدمات درمانی با تشکیل کمیته های دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی ارزیابی چگونگی ورود و یا خروج اقلام مربوطه به لیست تعهدات بیمه پایه را برعهده دارد.
بر اساس آئین نامه های مربوطه، پس از درخواست متقاضی جهت ورود یکی از اقلام به لیست تعهدات بیمه پایه به دبیرخانه، کمیته مربوطه کالا را از لحاظ شاخص های هزینه اثربخشی، عدالت در پوشش و میزان دسترسی، سیاستهای ملی سلامت و راهنماهای طبابت بالینی بررسی و در خصوص ورود یا عدم ورود آن به لیست تعهدات بیمه پایه تصمیم گیری و درصورت موافقت مراتب جهت تائید و طی نمودن مراحل قانونی به شورای عالی بیمه خدمات درمانی و هیئت دولت ارجاع می دهد.
دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مستقر در دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را پیگیری می نماید .
اشخاص حقیقی، شرکت ها، انجمن ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت و اعضای شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور می توانند پیشنهادات خود را مطابق با فرمت تعیین شده اعلامی به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
اعضای شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور شامل وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی(رییس شورای عالی)، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رییس کل سازمان نظام پزشکی ، مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي، مدير عامل سازمان بيمه سلامت ایران، مدیر عامل سازمان خدمات درماني نیروهای مسلح، رئیس كميته امداد امام خميني(ره)، معاون رفاه اجتماعی، دو نفر از نمایندگان کمیسیون های" بهداشت و درمان" و"برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی می باشند.
     
     
     
     
 
مدیریت توسعه و نوآوری فاوا- مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری